Geloofsverklaring en kernwaarden van OM

Operatie Mobilisatie
 
OM is een interkerkelijke organisatie. Wij vinden elkaar binnen onze gezamenlijke geloofsverklaring. Voor ons is het belangrijk dat alle OM-werkers deze verklaring kunnen onderschrijven. De kernwaarden tekenen het karakter van onze organisatie en geven een goed beeld waar we voor staan als organisatie. › Lees ook onze visie en doelstelling
Geloofsverklaring van Operatie Mobilisatie

1. Wij geloven dat de Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament in hun originele grondtekst, volledig is geïnspireerd door de Heilige Geest, zonder fouten. Dit woord van God is de hoogste autoriteit voor de Kerk.

2. Wij geloven in één God, die eeuwig bestaat in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

3. Wij geloven in de absolute Godheid en het volledige mens zijn van onze Heer Jezus Christus. We geloven in Zijn maagdelijke geboorte, Zijn zondeloos leven, de echtheid van Zijn wonderen. Zijn dood aan het kruis die als losprijs voor zonde voor God voldeed. We geloven in zijn lichamelijke opstanding en zijn huidige werk als middelaar in de hemel.

4. Wij geloven in de Persoon van de Heilige Geest. We geloven dat Hij leven geeft, heiligt, kracht en troost biedt aan alle gelovigen.

5. Wij geloven dat de mens oorspronkelijk zondeloos is geschapen. Verleidt door Satan, is de mens gevallen en bracht zo de hele mensheid onder het juk van eeuwige scheiding van God.

6. Wij geloven dat mensen gered kunnen worden door berouw, bekering en geloof in het volbrachte werk van Christus. Rechtvaardiging is mogelijk door genade alleen.

7. Wij geloven dat de Kerk het lichaam van Christus is, opgebouwd uit alle oprechte gelovigen. De huidige taak van de Kerk is de aanbidding van God, de vervolmaking van de heiligen en de evangelisatie van de wereld.

8. Wij geloven in de persoonlijke en lichamelijke terugkeer van de Heer Jezus Christus om onze redding te bevestigen en zijn glorieuze Koninkrijk te vestigen.

De kernwaarden van Operatie Mobilisatie
 
1 Het kennen en verheerlijken van God

Onze betrokkenheid bij andere mensen is een logisch gevolg van ons innerlijke leven met God, die de Belangrijkste van ons bestaan is. Ons ‘doen’ komt voort uit ons ‘zijn’.

2 Leven in gehoorzaamheid aan Gods Woord

De Bijbel is ons standaard referentiekader wanneer we beslissingen nemen en conflicten oplossen. Ons gedrag op basis van Gods Woord bepaalt ons leven en onze bediening samen.

3 Genadige en integere mensen zijn

Omdat we leven-gevende genade van God ontvangen, geven wij zelf ook genade aan anderen. Groeiende naar de gelijkheid aan Jezus Christus koesteren wij de eenheid in ons denken, spreken, geweten en gedrag.

4 Offervaardig dienen

We leven in de schaduw van Jezus Christus’ gehoorzame offer. Daarom zijn we vrij ondanks lijden, onrecht, financiële strijd of persoonlijk ongemak.

5 Liefde en respect betonen aan anderen

Onze liefde voor God is in ons leven voor heel de wereld zichtbaar. Zowel in de zorg voor collega’s en gelovigen, als in het respecteren en tonen van liefde aan hen die van ons verschillen en/of zich zelfs tegen ons verzetten.

6 De verscheidenheid in het lichaam van Jezus Christus weerspiegelen

In een wereld die zo verdeeld, onrechtvaardig is en waar vrede ver te zoeken is, is ons grootste getuigenis om samen te werken als gelijken uit een verscheidenheid van theologische en etnische achtergronden.

7 Getuigen van Jezus Christus

We kennen geen verontschuldiging om, in gehoorzaamheid aan Jezus’ opdracht, het Evangelie bekend te maken. Integendeel, we maken van elke gelegenheid gebruik om het Goede Nieuws te verkondigen. Op manieren die respectvol en cultureel passend zijn.

8 Bidden voor de wereld

Met persoonlijk en algemeen gebed wordt God geëerd, het verandert onszelf en transformeert de wereld. Gebed is daarom fundamenteel, gaat altijd vooraf aan onze werkzaamheden en al ons werk is er van doordrongen.

9 De kerk/gemeente hoogachten

Omdat door de kerk heen de overweldigende wijsheid van God bekend zal worden gemaakt, achten wij de kerk, de gemeente, hoog en bouwen aan Christus’ Lichaam op alle mogelijke manieren en bij iedere gelegenheid.