Algemene voorwaarden

1. Aanmelding en contract

Aan onze zendingsreizen kan in principe iedereen deelnemen, voor zover voor het betreffende programma geen beperkingen gelden (bijvoorbeeld leeftijd of fysieke gesteldheid). Als het geen oriëntatiereis betreft dient Operatie Mobilisatie (OM) over positieve referenties van twee personen te beschikken in het geval van individuele deelnemers en om referenties van één persoon als het gaat om groepsleiders.

De aanmelding moet via het online aanmeldformulier van OM plaatsvinden. Bij minderjarigen moet de aanmelding door degene(n) die de ouderlijke macht voeren bevestigd worden door middel van een schriftelijk ondertekend formulier. Na officiële aanname van de deelnemer wordt door OM een contract (acceptatiebrief) opgesteld waarin periode en deelnamekosten voor de outreach worden genoemd. In deze brief wordt verwezen naar voorschriften in het handboek Short Term Mission. Mondelinge afspraken hebben geen zeggingskracht, zolang deze niet door OM schriftelijk bevestigd worden.

2. Betalingsvoorwaarden

Bij aanmelding machtigt de deelnemer OM voor incasso van een niet restitueerbaar aanbetalingsbedrag (zie ook artikel 4). De aanbetaling is onderdeel van het deelnamebedrag. Het restant van het deelnamebedrag wordt uiterlijk een maand voor vertrek afgeschreven of door de deelnemer overgemaakt naar OM. Door deelname aan een zendingsreis draag je bij aan de doelstelling van OM. Omdat OM het ANBI-certificaat heeft kun je het deelnamebedrag opvoeren als gift op je belastingaangifte.

3. Betalings- en prijsafwijkingen

Veranderingen en afwijkingen in de inhoud van het contract die noodzakelijk zijn en door OM opgevoerd worden, zijn toegestaan, mits de veranderingen en afwijkingen niet aanzienlijk zijn en geen nadelige invloed hebben op het totale karakter van de geboekte reis. OM bepaalt wat binnen een acceptabele grens valt.

OM behoudt zich het recht voor de aangekondigde en met de boeking bevestigde prijzen aan te passen in geval van verhoging van de transportkosten of de heffingen voor bepaalde diensten (zoals havengeld, luchthavenbelasting of een verandering van de voor de reis geldende wisselkoersen). De aanpassing moet meer dan zes weken voor de vertrekdatum worden aangekondigd.

4. Terugtrekking van deelnemers

De deelnemer kan tot op de dag van vertrek in een schriftelijke verklaring tegenover OM van deelname afzien. In dat geval kan OM een passende vergoeding vragen voor de gemaakte kosten. OM behoudt zich het recht voor de schade concreet te berekenen of een vast vergoedingsbedrag in rekening te brengen.

Het vaste vergoedingsbedrag per deelnemer is:
- Tot zes weken voor de vertrekdatum: het aanbetalingsbedrag (en eventuele reserveringskosten van bijvoorbeeld de vlucht of visumkosten, indien gemaakt door OM).
- Vanaf zes weken voor de vertrekdatum dient 100% van het deelnamebedrag te worden betaald.

Bij annulering op de vertrekdatum van de reis of bij het niet verschijnen op locatie zal geen terugbetaling van deelnamebedrag en/of gemaakte kosten door OM plaatsvinden.

5. Terugtrekking van de organisatie

OM kan in de nakomende gevallen het contract verbreken of opzeggen, zonder aan een termijn gebonden te zijn:
- Wanneer de deelnemer het verloop van de reis, ondanks mogelijke waarschuwingen van OM, voortdurend verstoort of wanneer deze zich zodanig in strijd met OM gedraagt. Als OM opzegt, dan behoudt zij aanspraak op de betaling.
- Bij het niet bereiken van het door OM vastgestelde minimaal aantal deelnemers, ook als dit niet duidelijk is gecommuniceerd.
- OM behoudt zich het recht voor om reizen binnen een kort tijdsbestek te laten vervallen wanneer dat, om redenen waarop OM geen invloed heeft, noodzakelijk is. Het niet doorgaan wordt onmiddellijk schriftelijk, mondeling of telefonisch aan de deelnemer bekendgemaakt.

6. Vervallen van het contract vanwege buitengewone omstandigheden

Als de reis ten gevolge van niet te voorziene buitengewone omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt, bedreigd of nadelig beïnvloed wordt, dan kunnen zowel organisator als deelnemer het contract opzeggen. Als het contract opgezegd wordt kan OM voor de reeds gedane werkzaamheden een passende schadevergoeding vragen. Verder is OM verplicht de noodzakelijke maatregelen te nemen om de deelnemers terug te brengen. De extra kosten voor de terugreis wordt door de partijen elk voor de helft gedragen. Overige extra kosten komen ten laste van de deelnemer.

7. Aansprakelijkheid

Als organisator is OM aansprakelijk voor juiste uitvoering van de overeengekomen diensten in overstemming met de voorschriften die in de betreffende plaats en het betreffende land gelden. De aansprakelijkheid van OM voor de genoemde zaken is gemaximeerd tot het drievoud van de prijs van de reis, op voorwaarde dat:
- een schade van de deelnemer noch opzettelijk noch wegens grove nalatigheid veroorzaakt wordt
- OM voor de schuld van een dienstverlener verantwoordelijk is.

8. Verplichtingen tot medewerking

De deelnemer is verplicht om bij klachten in het kader van de wettelijke bepalingen mee te werken om eventuele schade te vermijden of te beperken. De deelnemer is in het bijzonder verplicht zijn klachten direct aan de plaatselijke leiding te kennen te geven. Deze heeft de taak voor hulp te zorgen voor zover dit mogelijk is. Als de deelnemer nalatig is om een onvolkomenheid aan te geven, dan is een aanspraak op restitutie van deelnamekosten niet ontvankelijk.

9. Uitsluiting van aanspraken en verjaring

Aanspraken wegens het niet volgens het contract uitvoeren van de reis moet de deelnemer binnen een maand na de in de acceptatiebrief genoemde einddatum van de reis bij OM doen gelden. Na verstrijken van de termijn kan de deelnemer aanspraken doen gelden wanneer hij buiten zijn schuld gehinderd is om zich aan de termijn te houden. Contractuele aanspraken van de deelnemer verjaren na zes maanden. De verjaring begint op de dag, waarop de reis volgens de acceptatiebrief eindigt. Aanspraken wegens ongeoorloofd gedrag verjaren met drie jaar.

10. Voorschriften voor pas, visa, douane, deviezen en gezondheid

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het zich houden aan de genoemde voorschriften, zoals genoemd in contract en het handboek. Hij is er eveneens voor verantwoordelijk zich van de voorschriften op de hoogte te stellen. Aan de eventueel door OM toegestuurde onderliggende stukken hierover kan geen aansprakelijkheid ontleend worden. Alle nadelen die uit het niet opvolgen van deze voorschriften ontstaan, komen ten laste van de deelnemer, ook wanneer deze voorschriften na de boeking moeten worden veranderd.

11. Verzekeringen

De verzekering is zaak van de deelnemer. Alle deelnemers van zendingsreizen in het buitenland wordt aanbevolen een repatriëringverzekering, ziektekostenverzekering voor het buitenland, reisverzekering en ongevallenverzekering af te sluiten. OM neemt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

12. Privacy

De deelnemer stemt in met het opslaan, de verwerking en het gebruik van de aan OM in het kader van de aanmeldingsprocedure geleverde persoonsgebonden gegevens. De gegevens van de deelnemer mogen ook ter advisering van de deelnemer en voor reclamedoeleinden verwerkt en gebruikt worden binnen OM.

13. Gebruik van beelden

Foto’s en videobeelden die door OM tijdens de reis worden gemaakt, kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden. De deelnemer stemt in dat deze beelden mogen worden gemaakt en gebruikt voor het bovenstaande doel.